Search Results

History

سلام . چرا در کتاب شاه به مسئله قیمت نفت کم پرداخته شده است و چرا در مورد دیدار های شاه با کارتر چیزی موجود نیست

متن سوگند رضا شاه و محمد رضا شاه یکسان بود . خواستگاری شاه از شهبانو در خانه اردشیر زاهدی صورت گرفت نه هواپیما . سوگند رضا شاه در 24 آذر انجام گرفت و تاجگذاری 4 اردیبهشت .

This question hasn't been answered yet

1 person is waiting for an answer